Read the Official Description

Η περιοχή Κοινωνικής Εργασίας Κοινωνικών Επιστημών, έχει μια τροχιά που βάζει ως επάγγελμα εισάγεται στην κοινωνικο-τεχνικό καταμερισμό της εργασίας. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση θα πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας επαγγελματικής ταυτότητας μέσα από μια στέρεη θεωρητική προσόντα, μεθοδολογικές και ηθική-πολιτική και επιχειρησιακή εκπαίδευση και την πρακτική της έρευνας θεμέλιο της γνώσης της κοινωνικής εργασίας και της παραγωγής του, υποστηρίζοντας την διάλογο με τις άλλες περιοχές των κοινωνικών επιστημών.

Σύλληψη το επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας ως διάρθρωση του νέου αναλυτικού προγράμματος (το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη των βασικών θεωριών, πρακτική εκπαίδευση, προ-επαγγελματική εποπτευόμενη πρακτική άσκηση με ερευνητικό συνιστώσα), για τη σύσταση της κοινής με άλλες συμπληρωματικές επιστημονικές περιοχές που ενσωματώνουν αυτό το βαθμό.

Εννοείται ότι η εκπαίδευση των μελλοντικών κοινωνικών λειτουργών οδηγήσει στην κατασκευή μιας πλουραλιστικής προσέγγισης, κριτική και υποστηρικτής της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες που διέπουν την κατανόηση της κοινωνίας και της κοινωνικής εργασίας, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και δέσμευση για την ανάπτυξη της αυτονομίας, της χειραφέτησης και της ισχυροποίησης των κοινωνικών υποκειμένων. Υπό την έννοια αυτή, το σχέδιο έρευνας επιδιώκει να αναπτύξει στο μαθητή: - γνώση των σχέσεων και ιστορικούς παράγοντες και κοινωνικο-πολιτικό και κύρια ρεύματα σκέψης που επηρεάζουν την πορεία της κοινωνικής εργασίας ως επάγγελμα και την πειθαρχία περιοχή, η οποία πρέπει να αναλυθεί σε χρόνο και στη θέση του, με τους περιορισμούς / περιορισμούς και τις δυνατότητές τους / τις ευκαιρίες? - Ανάλυση της πορτογαλικής κοινωνίας, εισάγονται στην ευρωπαϊκή και διεθνή χώρο, ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστική άποψη, προκειμένου να εντάξουμε το πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών, τις υπάρχουσες και τις αναδυόμενες απαιτήσεις και τις τάσεις? - Η εγκατάσταση των σχέσεων μεταξύ της Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, όχι μόνο από την άποψη της παρέμβασης, αλλά και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των προγραμμάτων, έργων και μέτρων πολιτικής? - Η κατανόηση του θεωρητικού-μεθοδολογική και ηθική-πολιτική διάσταση στο οποίο θα αναπτυχθούν οι εξουσίες παρέμβασης, τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και την έρευνα στην κοινωνική εργασία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις νέες ανάγκες που προκύπτουν στις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα στην Πορτογαλία? - Ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από τα πρώτα χρόνια του μαθήματος, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με μια συνεχή παιδαγωγική στρατηγική, ιδιαίτερα στον τομέα της Κοινωνικής Υπηρεσίας - παρατηρητήριο, εργαστήριο, την επιτόπια έρευνα και μελέτη του έργου και τα κέντρα - με αποκορύφωμα την απόληξη του μαθήματος, με την ολοκλήρωση του σταδίου και την προετοιμασία του τελικού έργου φυσικά? - Η εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ της ακαδημαϊκής και της κοινωνικής, θεσμικής και κοινωνικο-επαγγελματικές μέσα από τη μελέτη των πυρήνων και των σταδίων, με την επιστημονική, παιδαγωγική και επαγγελματική εποπτεία.

ΚΑΡΙΕΡΑ

Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Παιδείας, ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και Ψυχοκοινωνικής δική Αξιολόγηση για τη διδασκαλία

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - Η υπηρέτρια στα πορτογαλικά ISMT

International Student ΣΤΗΝ ISMT - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πρόσβασης;

Μπορεί να απευθυνθεί στο διαγωνισμό διεθνείς φοιτητές που: 1) είναι κάτοχοι τίτλου η οποία, στη χώρα όπου αποκτήθηκε, να τους δώσουμε το δικαίωμα του εκλέγειν και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα. Αυτό απαιτεί το έγγραφο παρουσίασης του τίτλου προσόντων, δηλώνοντας την τελική κατάταξη, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας 2) είναι κάτοχοι πτυχίου της πορτογαλικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο. Η τελευταία περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου της ισοδυναμίας των μη-Πορτογαλικά φυσικά το πορτογαλικό σύστημα εκπαίδευσης, δηλώνοντας την τελική κατάταξη

Program taught in:
Πορτογάλος

See 8 more programs offered by Miguel Torga Institute of Higher Education (ISMT) »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
7 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
By locations
By date
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Άλλο