Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

BBABS

Το πρόγραμμα ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, επιτρέποντας στους φοιτητές να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών με έως τρεις τομείς ειδίκευσης. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με πρακτικές δεξιότητες στους τομείς της λογιστικής, της χρηματοδότησης, της διαχείριση ανθρώπινων πόρων, της στρατηγικής, της αλλαγής διαχείρισης, καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία ανάλυσης. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία διάφορων επιχειρηματικών τομέων και το ευρύτερο οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο δρουν.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

 • Να αναλύουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο
 • Να αναπτύξουν τη δυνατότητα να σέβονται και να εκτιμούν τις κοινωνικές και ηθικές αξίες, όπως τις βασικές αρχές της σχέσης του ατόμου απέναντι στους άλλους και στην κοινότητα
 • Να αναπτύξουν αναλυτική και κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και στην επικοινωνία που θα συμβάλει στην προώθηση των προσωπικών τους επιτευγμάτων και τη συμβολή τους στους οργανισμούς που εργάζονται.
 • Να καταγράψουν τις προοπτικές μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να αποκτήσουν επαρκή εξειδίκευση για να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις στην καριέρα τους
 • Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πρόοδο.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

 • Παροχή θεμελιώδους θεωρητικής και πρακτικής γνώσης Διοίκησης Επιχειρήσεων στους φοιτητές
 • Παροχή ευελιξίας σχεδιασμού εξειδίκευσης, επιτρέποντας στους φοιτητές την επιλογή δύο ή τριών κλάδων συγκέντρωσης αντί της συνήθους εξειδίκευσης σε ένα μόνο κλάδο
 • Έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώση με συστηματική καθοδήγηση των φοιτητών στην απόκτηση τους
 • Υποβοήθηση στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων των φοιτητών γα επίλυση διοικητικών και ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Καταδείξουν τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά στον επιχειρησιακό χώρο μέσω γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και με την αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
 • Επιδείξουν την ικανότητα τους να δουλεύουν αποτελεσματικά σε ομάδες
 • Καταδείξουν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν αλλά και να αναλύσουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, νομικούς, και ηθικούς παράγοντες και τάσεις και την επίδραση τους στην επιχείρηση
 • Περιγράψουν την εφαρμογή των παραδοσιακών και ηλεκτρονικών (ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών/εργαλείων και μεθόδων/ μεθοδολογιών για την αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις.
 • Αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες, θεωρίες, τεχνικές και στρατηγικές από οποιαδήποτε σχετική επιστήμη στον επιχειρησιακό χώρο
 • Διαφοροποιήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις χωριστών τομέων της οικονομίας και να προσαρμόσουν σε αυτές πρότυπα και τεχνικές ανάλυσης, προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων
 • Δείξουν ότι συνειδητοποιούν τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης και τη συμβολή τους στη δημιουργία αξίας
 • Δείξουν τη δυνατότητα τους να αναλύσουν ανταγωνιστές και να διατυπώσουν στρατηγικές για να κτίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Περιγράψουν τρόπους έναρξης και εφαρμογής προγραμμάτων καινοτομίας και αλλαγής μέσω συλλογικής εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες
 • Επιδείξουν τις ικανότητες τους στην ανάπτυξη μιας ολιστικής προοπτικής/προσέγγισης των αλληλεπιδρώντων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων και να κάνουν αξιολόγηση της επίδρασης τους στην επιχείρηση.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διοίκηση, Πωλήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Συντονισμός Έργων, Κυβέρνηση και Ημικρατικοί Οργανισμοί Business Start-ups.

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων ασχολείται με τη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα μιας σύγχρονής οικονομίας (βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π). Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του είναι ο εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης (γενική οργάνωση και διοίκηση, χρηματοοικονομική και λογιστική κατάσταση, διοίκηση προσωπικού). Επίσης, σχεδιάζει τις στρατηγικές και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά της κατά το μέγιστο δυνατό.

Δεξιότητες

 • Ομαδικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ανθρωποκεντρικό πνεύμα

Τομείς Εργοδότησης

 • Τραπεζικός
 • Ασφαλιστικός
 • Επενδυτικός
 • Εκπαιδευτικός
 • Συμβουλευτικός
 • Μη κερδοσκοπικός
 • ΜΜΕ
 • Λιανικό εμπόριο
 • Κατασκευαστικός
 • Υγείας
 • Τουριστικός
 • Βιομηχανικός
 • Διαφημιστικός
 • Τεχνολογίας
 • Τηλεπικοινωνίες

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Σύμβουλος επιχειρήσεων
 • Τραπεζικός
 • Καθηγητής
 • Διοικητικό Στέλεχος
 • Διαφημιστής
 • Στέλεχος τμήματος ανθρώπινου δυναμικού
 • Λειτουργός δημοσίων σχέσεων και Μάρκετινγκ
 • Πωλητής
 • Ασφαλιστικός Σύμβουλος
 • Κτηματομεσίτης

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Διεθνής οργανισμοί ενδέχεται να ζητήσουν σαν επιπλέον ακαδημαϊκό προσόν ένα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ή άλλο μεταπτυχιακό στη διοίκηση
 • Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην ανώτατη εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

 • Abacus Ltd
 • AC Nielsen
 • Airtrans Group Ltd
 • Alico AIG Life
 • Aspen Trust
 • Atlantis Consulting
 • BKR Damianou & Partners
 • Carob Mill Ltd
 • Cyprus Trading Corporation Limited
 • FBME BANK LTD (Federal Bank of the Middle East Ltd)
 • Infocredit Group
 • Lanitis E.C. Holfings Ltd
 • Lanitis Freen Energy Group Ltd
 • Liberty Life Insurance Company
 • N.P. Lanitis Ltd
 • New Nissan Cyprus Ltf
 • TFI Markets
 • Thomson Reuters
 • MTN (Cyprus)
 • GrantXpert Consulting Ltd
 • Cyprus Department of Labour (Employment Market Section)
 • WorkForce Cyprus
 • RTD Talos
 • Penta Marketing Art
 • O. Shambartas LLC

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

 • EUC Career Office Facebook Page
 • Eures Cyprus
 • Advance Career
 • Ergodotisi.com
 • JobinCyprus
 • KarieraKypros.com
 • CyprusJobs.com
 • Quickjobs
 • CYPRUSRecruiter
 • ExecutiveConnections
 • GRS – Global Recruitment Solutions
 • Ergasia24
 • MyCVpro.com
 • Power Image
 • StaffMatters
 • WorkForce Cyprus
 • RMS Recruitment Management Services
 • Skai Consultancy Ltd
Τελευταία ενημέρωση Ιαν. 2018

Σχετικά με τη Σχολή

?? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ?? ????????, ?????????????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??? ?? ????????? ???? ??????, ?????? ??? ???? ?????????? ... περαιτέρω

?? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ?? ????????, ?????????????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??? ?? ????????? ???? ??????, ?????? ??? ???? ?????????? ??? ???????? ???. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη