Διπλό πτυχίο Αγγλικών Σπουδών και Ισπανικής Φιλολογίας

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

στόχοι

Οι στόχοι του διπλού πτυχίου στις Αγγλικές Σπουδές και την Ισπανική Φιλολογία που οι φοιτητές θα αποκτήσουν μετά από τη μετάβασή τους είναι οι εξής:

 1. Προηγμένη γνώση ισπανικών και αγγλικών για αποτελεσματική επικοινωνία σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.
 2. Ανάπτυξη της ικανότητας σκέψης σχετικά με τις ποικίλες χρήσεις της ισπανικής και της αγγλικής γλώσσας από διαφορετικές οπτικές γωνίες: φωνητική, φωνητική, λεξιλόγιο, μορφολογία, σημασιολογία, σύνταξη, διακριτική, ρεαλιστική, στυλιστική και κοινωνιογλωσσική.
 3. Κατανοήστε την εξέλιξη και των δύο γλωσσών από διαχρονική άποψη, καθώς και ιστορικούς και σύγχρονους λόγους που δικαιολογούν την άνοδό τους ως διεθνείς γλώσσες.
 4. Κατανοήστε την ιστορική και πολιτιστική πραγματικότητα των ισπανικών και αγγλόφωνων χωρών.
 5. Ξεκινήστε να μεταφράζετε κείμενα από τα ισπανικά στα αγγλικά και από τα αγγλικά στα ισπανικά.
 6. Να είναι σε θέση να μαθαίνουν γλώσσες αυτόνομα.
 7. Να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γλωσσικές γνώσεις στον επαγγελματικό κόσμο. Με αυτή την έννοια, παρόλο που η παραδοσιακή διέξοδος υπήρξε και συνεχίζει να διδάσκεται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία και γλωσσικές ακαδημίες, υπάρχει σήμερα μια αυξανόμενη διαφοροποίηση σε άλλους τομείς που σχετίζονται με:
 • Διδασκαλία ισπανικών ή / και αγγλικών ως ξένων γλωσσών και των δυνατοτήτων τους ως βασικής γλώσσας των διεθνών σχέσεων.
 • Παραγωγή διδακτικού υλικού για δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα.
 • Η μετάφραση και η διερμηνεία. Πολύγλωσση θεσμική επικοινωνία σε επιχειρήσεις, εκδότες, βιβλιοθήκες, γλωσσικά τμήματα και ιδιωτικές εταιρείες.
 • Λογοτεχνική κριτική και τεχνικές συμβουλές σε λογοτεχνικά πρακτορεία.
 • Οι εφαρμογές της γλωσσικής τεχνολογίας.
 • Τουρισμός, δημόσιες σχέσεις και διεθνείς σχέσεις.
 • Πολιτιστικές συμβουλές και διαχείριση σε εργασίες τεκμηρίωσης σε εκδότες, σε συνεργασία με περιοδικά και πολιτιστικά συμπληρώματα, καθώς και συντονισμό και σχεδιασμό πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε επιχειρήσεις, ιδρύματα ή δημόσιους φορείς.
 • Ακαδημαϊκή έρευνα

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3.5. του Κ.Ν. 1393/2007 (BOE Αρ. 260 Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2007), η οποία καθιερώνει την οργάνωση της επίσημης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Αυτές οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3.5. είναι:

 1. από το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να συμπεριλάβει, στα προγράμματα σπουδών στα οποία προβαίνει, διδάγματα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα.
 2. από τον σεβασμό και την προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις αρχές της καθολικής προσβασιμότητας και του σχεδιασμού για όλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της δέκατης τελευταίας διάταξης του Νόμου 51/2003, της 2ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την ισότητα ευκαιριών, την απαγόρευση των διακρίσεων και την προσβασιμότητα καθολικό για τα άτομα με αναπηρίες και θα πρέπει να περιλαμβάνει, στο πρόγραμμα σπουδών, όπου χρειάζεται, διδάγματα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.
 3. σύμφωνα με τις αξίες μιας κουλτούρας ειρήνης και δημοκρατικών αξιών, και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα προγράμματα σπουδών, όπου ενδείκνυται, διδάγματα σχετικά με αυτές τις αξίες.

Πρόγραμμα σπουδών

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

πρώτο εξάμηνο

δεύτερη θητεία

1. Αγγλικά Ι

2. Γερμανικά Ι

3. Γαλλικά Ι

4. Λατινική Ι

5. Γλωσσολογία

6. Εποχές και κείμενα της ισπανικής και ισπανικής αμερικανικής λογοτεχνίας

1. Αγγλικά II

2. Γερμανικά II

3. Γαλλικά II

4. Λατινική ΙΙ

5. Ελληνικά

6. Ισπανική γλώσσα

7. Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Αγγλικής Γλώσσας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ

πρώτο εξάμηνο

δεύτερη θητεία

1. Θεωρία Λογοτεχνίας

2. Αγγλικά III

3. Γερμανικά III

4. Γαλλικά III

5. Καλλιέργειες αγγλόφωνων χωρών

6. Φωνητική και Φωνολογία

7. Ισπανική γλώσσα II

1. Αγγλικά IV

2. Γαλλικά IV

3. Σχόλιο σχετικά με τα κείμενα της αγγλικής γλώσσας

4. Αγγλική Λογοτεχνία Ι: Από τη Βικτωριανή Εποχή στη Σύγχρονη Εποχή

5. Morphosyntax Ι

6. Ισπανική γλώσσα III

7. Γερμανικά IV

ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

πρώτο εξάμηνο

δεύτερη θητεία

1. Αγγλικά V

2. Ιστορία της Αγγλικής Γλώσσας Ι

3. Morphosyntax II

4. Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ: Από τον εμφύλιο πόλεμο μέχρι τη Βικτωριανή εποχή

5. Ισπανική λογοτεχνία του Μεσαίωνα

1. Αγγλικά VI

2. Ιστορία της Αγγλικής Γλώσσας II

3. Απόκτηση και εκμάθηση γλωσσών

4. Η Βορειοαμερικανική Λογοτεχνία Ι: Από τον Μετακρεταλισμό στην Σύγχρονη Εποχή

5. Η καθολική λογοτεχνία

6. Ισπανική λογοτεχνία του 16ου αιώνα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

πρώτο εξάμηνο

Δεύτερο εξάμηνο

1. Λεξικό-Σημασιολογία και Πρακτική

2. Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙΙ: Από την Προέλευση στον Εμφύλιο Πόλεμο

3. Ιστορία της Γλώσσας Ι

4. Ισπανική γραμματική Ι

5. Προαιρετικά

1. Ισπανική γραμματική II

2. Ισπανική λογοτεχνία του εικοστού αιώνα

3. Ιστορία της Γλώσσας II

4. Προαιρετικά

ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

πρώτο εξάμηνο

Δεύτερο εξάμηνο

1. Ισπανική λογοτεχνία του 19ου και 20ου αιώνα

2. Ισπανική λογοτεχνία του 18ου και 19ου αιώνα

3. Διαλεκτολογία

4. Το γλωσσικό σχόλιο: μεθοδολογία και ανάλυση κειμένου

5. Ισπανική αμερικανική λογοτεχνία

6. Προαιρετικό

1. Πρακτική

2. Τελικό Πρόγραμμα Σπουδών

3. Προαιρετικά

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιλογές πρώτου εξαμήνου

1. Γλωσσική ανάλυση της αγγλικής γλώσσας

2. Αντιπαραγωγική Γλωσσολογία (Αγγλικά-Ισπανικά)

3. Μετάφραση

4. Βορειοαμερικανική λογοτεχνία II: Από τις αυτόχθονες παραδόσεις έως τον μετακέντια

5. Αγγλικό μυθιστόρημα: Παράδοση και καινοτομία

6. Άλλες λογοτεχνίες στην αγγλική γλώσσα

7. Λογοτεχνική κριτική

8. Λεξικογραφία και Σημασιολογία

9. Ελληνική-Λατινική λογοτεχνία

10. Μοντερνισμός και πρωτοπορία στην ισπανική λογοτεχνία

11. Ποίηση της Χρυσής Εποχής

12. Ρεαλισμός και φυσικότητα στην ισπανική λογοτεχνία του 19ου αιώνα

13. Ρητορική και ποιητική

14. Κοινωνιογλωσσολογία

15. Διδασκαλία αγγλικών

Δεύτερο εξάμηνο μαθήματα επιλογής

1. Διδασκαλία ισπανικών ως ξένης γλώσσας

2. Θεωρίες γραμματικής

3. Ανάλυση ομιλίας

4. Γλωσσική μεταβολή της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας

5. Αγγλικό Θέατρο: Κείμενα και Αναπαράσταση

6. Αγγλική ποίηση: Φωνές και εικόνες

7. Σύγχρονη Βορειοαμερικανική μυθιστόρημα

8. Λογοτεχνία και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των αγγλόφωνων και ισπανικών κόσμων

9. Συγκριτική Λογοτεχνία

10. Φύση της φαντασίας στη χρυσή εποχή

11. Ισπανική λογοτεχνία από το 1939

12. Ισπανο-αμερικανική λογοτεχνία του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα

13. Θεωρία Λογοτεχνίας II

14. Μιλάτε Ανδαλουσίας και Ισπανίας στην Αμερική

15. Πρακτικά της ισπανικής

16. Λατινική Βουλγαρία

Επαγγελματικές προοπτικές

Η επαγγελματική διάσταση και τα σημεία πώλησης για τα οποία επιτρέπει αυτός ο διπλός βαθμός ποικίλλουν και ισχύουν σε διαφορετικά πεδία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των ισπανικών και αγγλικών γλωσσών και την προοδευτική κοινωνική απαίτησή τους σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Ανάμεσά τους μπορούν να ξεχωρίζουν:

 • Διδασκαλία ισπανικών και / ή αγγλικών ως ξένης γλώσσας και των δυνατοτήτων της ως γλώσσας.
 • Εκπαίδευση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και λογοτεχνίας σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ινστιτούτα γλωσσών και ιδιωτικά κέντρα, μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, μαθήματα κατάρτισης που διοργανώνονται από δημόσιους φορείς, συμπληρωματικά μαθήματα κατάρτισης κλπ.
 • Η παραγωγή διδακτικού υλικού για δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα.
 • Λογοτεχνική κριτική και τεχνικές συμβουλές σε λογοτεχνικά πρακτορεία.
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση στη διδασκαλία γλωσσών, τη γλωσσολογία και τη λογοτεχνία στα ανώτατα σχολεία και τα πανεπιστήμια, ή ισπανούς καθηγητές σε ξένα κέντρα και πανεπιστήμια.
 • Γλωσσική και λογοτεχνική έρευνα στο ισπανικό πανεπιστήμιο ή σε ξένα πανεπιστήμια.
 • Μετάφραση, τόσο λογοτεχνικές όσο και εξειδικευμένες γλώσσες.

Άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες αναπτύσσονται στους ακόλουθους τομείς:

 • Εκδοτική βιομηχανία
 • Γλωσσική Πολιτική και Σχεδιασμός
 • Γλωσσικές και πολιτιστικές συμβουλές στους τομείς εκδόσεων, τουρισμού, δημοσιογραφίας, πληροφορικής, μέσων ενημέρωσης και διοίκησης.
 • Ορολογία και εξειδικευμένες γλώσσες
 • Δημιουργική γραφή και λογοτεχνική κριτική
 • Γλώσσες και τεχνολογίες επικοινωνιών
 • Πολιτιστική και καλλιτεχνική διαχείριση
 • Γλωσσική διαμεσολάβηση
 • Τεκμηρίωση
 • Αρχείο και βιβλιοθήκες
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δικαστική εξειδίκευση στην εγκληματολογική γλωσσολογία
 • Τουριστική βιομηχανία
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

La Universidad de Huelva es una institución al servicio de la sociedad que, en el marco de los valores constitucionales, y como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, cumple sus ... περαιτέρω

La Universidad de Huelva es una institución al servicio de la sociedad que, en el marco de los valores constitucionales, y como entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, cumple sus fines y desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de autonomía. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη